logo Sev.en Energy
Novinky Otázky a odpovědi 7.cz

Život v lomu

Život v lomu

Poskytujeme domov jedné z největších populací muflonů v ČR


Měsíční krajina jako ráj pro divoká zvířata

Mufloni byli před desítkami let uměle vysazeni do Krušných hor. Do lomu ČSA je podle myslivců přilákal klid od okolní civilizace a přirozenější prostředí výsypek s bodláky a tvrdou travou. Dnes jsou mufloni symbolem tzv. Uhelného safari i celého dobývacího prostoru, a to velmi paradoxním – potvrzují totiž, že i proslulá „měsíční krajina“ může být rájem pro divoká zvířata.


Stádo 300 kusů (jedno z největších v ČR)

Prostředí lomu jim údajně připomíná domovskou Korsiku

Dle dosavadního pozorování důl vůbec neopouštějí

Mezi zvířetem a člověkem či těžební technikou dosud nikdy nedošlo ke kolizi

Česko je mufloní velmocí – žije zde 35,8 % světové populace

Ohrožené druhy živočichů

Okolí šachet reprezentuje ideální prostředí pro mnoho druhů ptáků, které se vytrácejí z české krajiny kvůli intenzivní zemědělské činnosti. Paradoxně se jim právě na Mostecku daří jen díky aktivní těžbě.

Mezi nejtypičtější symboly tohoto paradoxu patří břehule říční, ale také slavík modráček či bělořit šedý. Tyto druhy si šachtu oblíbily tak moc, že se na jiných místech v Česku již v takovém množství nevyskytují. Volavky popelavé a čápi černí rádi přilétají za potravou na vnitřní výsypku, v rákosinách hnízdí moták pochop, sokol stěhovavý zase na komíně komořanské teplárny, a dokonce přímo na zakladači si postavily hnízdo poštolky. Těžební společnost si je plně vědoma tohoto přírodního bohatství a náležitě o něj pečuje. Každý rok zpracovává biologický průzkum a pravidelně monitoruje ohrožené druhy ptáků.

Linduška úhorní

Tento ohrožený druh žije na území vršanského biotopu v počtu zhruba sedmdesát párů a podle ornitologů se jim zde velmi daří.

Břehule říční

Tento ptáček si hloubí až metr hluboká hnízda do skrývkových řezů. Jejich populace čítá na 500 párů.

Slavík modráček

Ohrožený druh, kterého se ve vršanském biotopu vyskytuje asi 400 párů, což je v rámci celé republiky naprosto mimořádné.

Bělořit šedý

Jeho populace v okolí šachty představuje kolem 200 párů. Jinde v republice se v takovém počtu nevyskytuje. Patří mezi ohrožené druhy.

Ťuhýk obecný

Od 60. let 20. století se početnost na našem území silně snižovala. Zvrat nastal v 80. letech, kdy došlo k mírnému nárůstu stavu, který se plně projevil na konci minulého a na začátku 21. století.

Sokol stěhovavý

Lom ve Vršanech jako lovecké teritorium si oblíbil sokol stěhovavý, který hnízdí na komíně komořanské teplárny.

Moták pochop

Běžně loví v těžební lokalitě a hnízdí v rákosinách. V okolí šachty se občas objevuje i jeho příbuzný moták pilich.

Volavka popelavá

Ohrožený druh, který na šachtu přilétá především za potravou.

Vodouš bahenní

Ohrožený druh, který ve Vršanech nehnízdí, ale pravidelně se sem vrací. Má totiž rád malé vodní tůňky a středně velké vodní plochy, ve kterých je kvalitní voda, nezamořená rybami.

Další živočichové

Poštolka obecná

Vršanský lom si oblíbili také někteří dravci. Hnízdí přímo na strojích, ruch šachty jim nevadí.

Liška obecná

Z fauny savců se dá na šachtě nepravidelně pozorovat liška obecná. Je to nenáročný všežravec, který rád dává přednost tomu, co je snadno ukořistitelné a má vysokou energetickou hodnotu. Dostupnost potravy lišku přivádí i do blízkosti uhelných lomů.

Masný simentál

Velmi přizpůsobivé a nenáročné plemeno skotu, které se celoročně pase na rekultivovaných plochách vnitřních výsypek lomu Vršany a ČSA, kde má dostatek potravy i zásobu vody. Původní stádo se dvaceti kusy se postupně rozrůstá.

Labuť velká

Labuť patří k největším českým ptákům. Elegantní bílá kráska se dříve chovala jen jako okrasný pták v zámeckých parcích. Vodní plochy na rekultivacích labutě osidlují pravidelně.

Potápky

Voda a klid na rekultivacích jsou ideální kombinací, která láka všechny druhy potápek k hnízdění.

Hmyzí hotel na Slatinické výsypce

Rekultivace nabízí ideální podmínky pro život hmyzu. Nově vznikající biotopy osidluje rozličný hmyz přirozeně. Druhové rozmanitosti pomáháme také budování hmyzích hotelů.

Skokan skřehotavý

Především stojaté vodní plochy rekultivací a mokřady lákají různé druhy obojživelníků.

Prase divoké

Prasatům divokým se v lomu i v okolních rekultivacích velmi daří. V každou roční dobu můžete v okolí lomu narazit na početná stáda. Jedná se o typického všežravce, pro kterého jsou rekultivace ideální domovinou.
© Skupina Sev.en Energy 2021